Regulamin

I DEFINICJE użyte w regulaminie
1. Latawiec Travel – polskie biuro podróży - agent turystyczny zajmujący się sprzedażą agencyjną usług turystycznych poprzez stronę internetową www.latawiectravel.pl, 
pośredniczący w zawieraniu umów na rzecz organizatorów turystyki. Zarejestrowany w bazie przedsiębiorców CEIDG - numer NIP 619-100-49-56, REGON .
2. Organizator - touroperator, biuro podróży organizujące imprezę turystyczną, odpowiedzialne za przygotowanie i realizację usługi turystycznej. 
3. Konsultant wakacyjny - pracownik Latawiec Travel, zajmujący się obsługą Klienta.
4. Klient - zwany również osobą zgłaszającą - osoba zawierająca umowę o świadczenie usług turystycznych w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy 
turystycznej.
5. Impreza turystyczna/usługa turystyczna - usługa będąca przedmiotem umowy z Klientem. 
6. Umowa o świadczenie usług turystycznych - dokument zawierający szczegóły imprezy turystycznej oraz dane Klienta. Integralną część umowy o świadczenie 
usług turystycznych stanowią warunki uczestnictwa organizatora oraz warunki ubezpieczenia obowiązujące dla danej imprezy turystycznej. Umowa podpisana 
przez Klienta i odesłana drogą elektroniczną w wyznaczonym przez konsultanta wakacyjnego terminie, poparta potwierdzeniem dokonania wpłaty kwoty 
wskazanej przez konsultanta wakacyjnego, jest prawnie wiążąca dla obu stron. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych jest równoznaczne z 
akceptacją warunków uczestnictwa oraz warunków ubezpieczenia organizatora wyjazdu.

II. ZAWARCIE UMOWY o świadczenie usług turystycznych
1. Latawiec Travel udostępnia Klientom oferty wybranych organizatorów zawierające podstawowy opis i ceny imprezy turystycznej.
2. Wysłanie przez Klienta zapytania o ofertę lub zgłoszenia chęci rezerwacji imprezy turystycznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie informacji
handlowych przez Latawiec Travel za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
3. Latawiec Travel udziela odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia w ciągu maks. 12 godz. roboczych.
4. W odpowiedzi na zgłoszenie Klienta chęci rezerwacji imprezy turystycznej, po sprawdzeniu aktualnej dostępności miejsc oraz aktualnie obowiązującej ceny, 
konsultant wakacyjny wysyła Klientowi drogą elektroniczną dokumenty: 
- podpisaną umowę o świadczenie usług turystycznych
- szczegółowy opis oferty wraz z ceną imprezy turystycznej
- warunki uczestnictwa organizatora
- warunki ubezpieczenia organizatora
(przy czym warunki ubezpieczenia mogą być zawarte w warunkach uczestnictwa organizatora lub w osobnym załączniku).
5. Klient zobowiązany jest zapoznania się z przesłanymi dokumentami i po ich akceptacji - do odesłania drogą elektroniczną (skan) podpisanego przez siebie 
egzemplarza umowy wraz z dowodem wpłaty kwoty (zaliczki lub całości wymaganej na dzień dokonania rezerwacji) w ciągu 12 godzin lub w innym terminie 
określonym w mailu przez konsultanta wakacyjnego. 
6. Warunki płatności:
6.1 Wysokość wymaganej przy rezerwacji wpłaty, uzależniona jest od warunków uczestnictwa organizatora. Zaliczka wynosi zazwyczaj od 25% do 50%, dopłata 
winna być uiszczona zwykle do 40-30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Uwaga: w przypadku jeśli rezerwacja dokonywana jest w terminie gdy 
obowiązuje już całościowa płatność za imprezę turystyczną, należy dokonać od razu wpłaty pełnej należności.
6.2. W przypadku jeśli przy rezerwacji Klient dokonał jedynie wpłaty zaliczki, to dopłata do pełnej ceny imprezy turystycznej musi być dokonana przez Klienta w 
terminie wskazanym w warunkach uczestnictwa organizatora. W przypadku braku terminowej wpłaty Klient ponosi konsekwencje zgodne z warunkami 
uczestnictwa organizatora.
7. Z chwilą otrzymania od Klienta drogą elektroniczną podpisanej umowy i potwierdzenia zapłaty, Latawiec Travel zatwierdza rezerwację w systemie organizatora, a 
Organizator w ciągu 24 godzin potwierdza ostatecznie dokonaną rezerwację. Latawiec Travel zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji Klienta w sytuacji, gdy 
na skutek systemowych błędów technicznych, braku możliwości wcześniejszej blokady miejsc w systemie (np. w przypadku ofert last minute i ostatnich wolnych 
miejsc) lub z innych przyczyn określonych w warunkach uczestnictwa organizatora, rezerwacja nie zostanie ostatecznie potwierdzona. Klient otrzymuje wówczas 
zwrot całości wpłaconej przez siebie i zaksięgowanej na koncie organizatora lub agenta kwoty.
8. Ubezpieczenie
8.1. Ubezpieczenie zawarte w cenie imprez turystycznych nie obowiązuje w przypadku chorób przewlekłych. W takim przypadku Klient lub inny uczestnik imprezy
turystycznej winien doubezpieczyć się w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym od chorób przewlekłych.
8.2. Klient może za dopłatą poszerzyć zakres ubezpieczenia. Wymaga to zapisu w umowie lub aneksu do umowy.
8.3. Klient może dodatkowo, za dopłatą, ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Jest to możliwe w dniu rezerwacji (w zależności od daty 
wyjazdu również w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji) i wymaga zapisu w umowie lub aneksu do umowy.   

III. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie związane z rezerwacją i realizacją imprezy turystycznej regulują Warunki Uczestnictwa oraz Warunki Ubezpieczenia Organizatora, którego 
ofertę Klient wybrał i zarezerwował za pośrednictwem Latawiec Travel. 
2. Ewentualne reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy należy składać pod rygorem nieważności według zasad ustalonych przez
organizatora w warunkach uczestnictwa stanowiących integralny załącznik do umowy.
3. Klient odpowiada za ważność dokumentów upoważniających do przekroczenia granic.
4. Opublikowane na stronie www.latawiectravel.pl oferty - informacje, opisy i ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Korzystanie z serwisu www.latawiectravel.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.

Polityka cookies

Polityka Cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Szczegóły znajdziesz na stronie Polityka Prywatności i Plików Cookie.

Rodzaje cookies wykorzystywanych na stronie:

Nazwa cookies

Rodzaj

Cel zapisania pliku

PHPSESSID2

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Wymagane do powiązania kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki podczas procesu rezerwacji. Używane również przy sprawdzeniu poprawności kodu Captcha dla danego użytkownika.

tid

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Ciasteczko używane przy powiązaniu kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki. (logi są trzymane do 1 tygodnia).

c

Okres ważności ciasteczka: 2 lata od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na pliki Cookie.

VC

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Kod waluty wybranej przez użytkownika

displayCookieConsent

Okres ważności ciasteczka: rok od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na Przejdź do portalu.